Åkersvika naturreservat

Åkersvika naturreservat er et naturreservat og ramsarområde i Åkersvika i Hamar og Stange kommuner, Hedmark.

Åkersvika naturreservat er et viktig område for flere forskjellige fuglearter. Det ble fredet ved kongelig resolusjon den 26. juli 1974 og reservatet ble dermed Norges første ramsarområde. I 1984 og 1992 ble reservatet utvidet. Formålet med fredningen var å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Spesielt er området viktig som raste- og hekkeområde for våtmarksfugl.

Tellinger av fugl i reservatet i perioden 1974-2013 viser at den vanligste arten både vår og høst er stokkand. Vadefuglene viser en nedgang siden 1970-tallet, brushane har hatt en sterk nedgang, vipe en moderat nedgang. At næringstilfanget er mindre er en mulig årsak til en generell nedgang i bestandene. Med Mjøsaksjonen fra 1970-tallet går kloakk fra og med 1977 ikke urenset ut i Åkersvika. Bunndyrspisende fugler fikk med det gradvis mindre å leve av. [1]

I forbindelse med utbygging av E6 ble det i 2016 tatt ut 126 dekar og lagt til 175,5 dekar.